औरंगाबाद जिल्यात आतापर्यंत पडलेल्या पाऊसाची सरासरी आणि पडलेल्या पाऊसाचे रिपोर्ट हे खालील प्रमाणे आहे

 

सर्कल चे नाव साधारण पाऊस पडलेला पाऊस कमी/अधिक प्रमाण MM
औरंगाबाद 492.1 411.6 -80.5
उस्मानपुरा 492.1 461.1 -31
भावसिंगपूर 492.1 501.3 9.2
कांचनवाडी  492.1 516.6 24.5
चिकलठाणा 492.1 402.2 -89.9
चित्तेपिंपळ्गाव 492.1 313.7 -178.4
करमाड 492.1 368.8 -123.3
लाडसावंगीi 492.1 395.1 -97
हर्सूल 492.1 599.6 107.5
चौका  492.1 385.4 -106.7
औरंगाबाद 492.1 436.2 -55.9
आडुळ 378 321.4 -56.6
पिंपळवाडी 378 471.2 93.2
बाळानगर 378 384.8 6.8
नांदर  378 506.4 128.4
लोहगाव 378 512.1 134.1
ढोरकीन 378 427.3 49.3
बिडकीन 378 458.6 80.6
पैठण 378 502 124
पाचोड 378 491.9 113.9
विहामांडवा 378 476.9 98.9
पैठण 378 455.6 77.6
गंगापूर 367.2 560.9 193.7
मांजरी 367.2 495.9 128.7
भेंडाळा 367.2 528.6 161.4
शेंदूरवाडा 367.2 471.6 104.4
तुर्काबाद 367.2 622 254.8
वाळूज 367.2 463.5 96.3
हर्सूल 367.2 464.5 97.3
डोणगाव 367.2 276.1 -91.1
सिद्धनाथ 367.2 666.2 299
गंगापूर 367.2 505.5 138.3
वैजापूर 303.7 474.7 171
खंडाळा 303.7 346.4 42.7
शिऊर 303.7 324 20.3
बोरसार 303.7 416.8 113.1
लोणी  ख 303.7 423.1 119.4
गरज 303.7 288.9 -14.8
लासूरगाव 303.7 404.3 100.6
महालगाव 303.7 548.5 244.8
नागमठाण 303.7 420.4 116.7
लाडगाव 303.7 341 37.3
वैजापूर 303.7 398.7 95
कन्नड 430.9 459.8 28.9
चापानेर 430.9 459.8 28.9
देवगाव रंगारी 430.9 378.8 -52.1
चिकलठाणा 430.9 453.9 23
पिशोर 430.9 670 239.1
नाचनवेल 430.9 367.8 -63.1
चिंचोली लिंबाजी 430.9 612.5 181.6
करंजखेड 430.9 415.4 -15.5
कन्नड 430.9 478.1 47.2
वेरूळ 524.2 585.3 61.1
सुलतानपूर 524.2 461 -63.2
Bazar सावंगी 524.2 478.6 -45.6
खुलताबाद 524.2 508.7 -15.5
सिल्लोड 452.7 455.8 3.1
निल्लोड 452.7 485.4 32.7
भराडी 452.7 338.1 -114.6
गोळेगाव 452.7 380.7 -72
अजिंठा 452.7 540.7 88
आंथाना 452.7 415.4 -37.3
बोरगाव 452.7 375.2 -77.5
अंभई 452.7 419.7 -33
सिल्लोड 452.7 426.6 -26.1
सोयगाव 545 493.6 -51.4
सवाल्डबर 545 624.1 79.1
बनोटी 545 385.9 -159.1
सोरेगाव 545 501.4 -43.6
फुलंब्री 413.3 350.1 -63.2
आळंद 413.3 529.1 115.8
फिरबावडा 413.3 449.7 36.4
वडोदबाजार 413.3 566.8 153.5
फुलंब्री 413.3 475 61.7